ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร

ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร
พืชอาหาร
พืชน้ำมัน
พืชผัก
ไม้ผล
ไม้ยืนต้น
ไม้ดอกและไม้ประดับ
ปศุสัตว์
ประมง
โรงงาน
และแหล่งรับซื้อ
การใช้ที่ดิน
และการถือครองที่ดิน
ปฏิทินพืช
ป่าไม้
แหล่งน้ำ
และชลประทาน
ภูมิอากาศ
ภัยธรรมชาติ
เกี่ยวกับโครงการ

ระบบ GISagro เป็นระบบที่พัฒนาภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศในการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญรายแปลง  การลงทะเบียนเกษตรผู้ปลูก การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

โครงการนี้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดหารายได้เข้าประเทศ คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี 2554 กำหนดแผนการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี และได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 ต่อเนื่องมาโดยลำดับ ซึ่งการดำเนินงานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการใช้ประโยชน์จากระบบบริการ  GISagro  ทั้งในด้านการเพาะปลูก
การเพิ่มผลผลิต และการสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อการวางแผนด้านการตลาด และการช่วยเหลือเกษตรกร


สำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
รหัสผู้ใช้:
รหัสผ่าน:


จำนวนผู้เข้าชม


ข่าวสารและกิจกรรม