ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประวัติความเป็นมาของโครงการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. หรือ Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) : GISTDA เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ภายใต้กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดน และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติจากดาวเทียม รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านการสำรวจข้อมูลระยะไกลและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเป็นหน่วยงานหลักกำหนดมาตรฐานกลางของข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

ในการนี้ สทอภ. ได้จัดทำ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ" โดยบูรณาการข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร การถือครองพื้นที่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการคาดการณ์ด้านภัยธรรมชาติ โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS หรือ ไทยโชต, ดาวเทียมรายละเอียดสูงดวงอื่นๆ ร่วมกับข้อมูลที่สำรวจจากพื้นที่ี พัฒนาเป็นระบบบริการจัดการด้านเกษตรที่สนับสนุนเกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ประสบความสำเร็จตรงกับความต้องการของตลาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

เกี่ยวกับสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ

ภารกิจ

 • จัดหา พัฒนา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ได้มาตรฐานที่ได้มาตรฐาน เพื่อการใช้ประโยชน์ ในเชิงสาธารณะ และเชิงธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • พัฒนาและให้บริการต้นแบบ แบบจำลอง และข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมและ ภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต ทั้ง ในลักษณะ total solution, function based, area based และเฉพาะด้านตามนโยบายรัฐบาล ทั้งในและนอกประเทศ
 • จัดหา พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เทคนิควิธีและกระบวนการอื่นๆ ที่จำเป็น ต่อการบริการภูมิสารสนเทศ ทั้งในระดับภาพกว้าง และระดับพื้นที่
 • บริการคำปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการดูแลรักษา และปรับปรุงฐานข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์

โครงสร้างสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ

 • งานบริหารทั่วไป
 • ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์: วิเคราะห์และให้บริการผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และ Solution เพื่อสนับสนุนการใช้ ประโยชน์ข้อมูลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการป้องกันภัยพิบัติ
 • ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ: เฝ้าระวัง ติดตาม และคาดการณ์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ การจัดทำฐานข้อมูลแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ประสบภัย และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการพัฒนาการให้บริการเพื่อตรวจสอบ สถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ
 • ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ: จัดทำและพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางบก ทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง การติดตาม เฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการดำเนินการวิเคราะห์ ประมวลผล จัดทำแผนที่และ รายงาน เพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
 • ฝ่ายเศรษฐกิจ: จัดทำแผนที่พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญรายแปลงพร้อมจัดทำทะเบียนเกษตรกร การจัดทำฐานข้อมูลที่ตั้ง โรงงารอุตสาหกรรมการเกษตร ระบบการคมนาคมขนส่ง รวมถึงชั้นข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการวางแผนพื้นที่การเพาะปลูกพืช เศรษฐกกิจที่สำคัญ ( Zoning ) และการพัฒนาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร ( Gisagro )
 • ฝ่ายภูมิสังคม: จัดทำและพัฒนาข้อมูลเพื่อบริการด้านสังคม ความมั่นคง วัฒนธรรม โบราณคดี การท่องเที่ยว ผังเมือง การพัฒนาชุมชน การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งการศึกษาและสาธารณสุข

ผู้อำนวยการ

  นางรำพึง สิมกิ่ง

กิจกรรม/โครงการที่สำคัญ

 • การให้บริการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่าย
  - ระบบติดตามสถานการณ์ของประเทศ ( Thailand Monitoring system )
     http://tms.gistda.or.th/
  - ระบบติดตามภัยแล้งและไฟป่าประเทศไทย ( Thailand Fire and Drought Monitoring System )
     http://drought.gistda.or.th/
  - ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร
     http://gisagro.gistda.or.th/
  - ระบบเรดาร์ชายฝั่ง
     http://coastalradar.gistda.or.th/
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (2555-2559)
 • โครงการพัฒนาระบบให้บริการภูมิสารสนเทศจังหวัด (GIS changwat )
 • โครงการระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศเฉพาะด้านเพื่อการให้บริการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ และภูมิสังคม
 • โครงการแผนที่เส้นทางพระพุทธศาสนา “ความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมภูมิภาค”