Agronomics Dashboard
วิเคราะห์ข้อมูลGISchangwat

ไม่มีข้อมูล
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนโดยรวม
3,242,681 คน
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล
พื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนโดยรวม
24,757,793 ไร่
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูก
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกแสดงพื้นที่เพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ในแต่ละปีตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแหล่งปลูกของพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังโรงงาน อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ลำไย สับปะรด กาแฟ ยางพารา กล้วยไม้ ทุเรียน มังคุด เงาะ และยาสูบ สรุปเป็นพื้นที่เพาะปลูกรายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล + แสดงรายละเอียด
พื้นที่ปลูกข้าวนาปี {{dAreaRiceFrom}} - {{dAreaRiceTo}}
ความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูก
ความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกแสดงพื้นที่ความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก และเปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูกจริง เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความเป็นไปได้ สำหรับการกำหนดแนวทางการเลือกปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการวิเคราะห์ยังสามารถนำมาใช้ในการประกอบการกำหนดขอบเขตการเกษตร (Agricultural Zoning) + แสดงรายละเอียด
การคาดการณ์ผลผลิต
วิเคราะห์ผลผลิตของพืช โดยการคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกและใช้ข้อมูลสถิติการรับซื้อเป็นข้อมูลพื้นฐาน พ้อมแผนการส่งเสริม เช่น Zoning วิธีการจัดการ และความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกพืช เป็นน้ำหนากสำหรับการดำนวณ โดยรายงานผลการคาดการณ์ด้วยหนล่วยเป็นตัน
แสดงรายละเอียด
การคาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปี 2560
พื้นที่เสี่ยงภัย
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง โรคและแมลงศัตรูพืช และคำนวณผลกระทบต่อการเกษตรเพื่อใช้ เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการกำหนดนโยบายและแผนในการส่งเสริมและชดเชยความเสียหายทางการเกษตร + แสดงรายละเอียด
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม บริเวณภาคกลาง
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 2560
ระบบแผนที่ติตตามพื้นที่น้ำท่วม