ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร


ข่าวสารและกิจกรรม
GISTDA ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดเก็บพิกัดแปลงยาง
และลงพื้นที่ทดสอบจับพิกัด GPS ตำแหน่งที่ตั้งแปลงยาง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

GISTDA ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดเก็บพิกัดแปลงยาง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานกองทุน สงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอต่างๆ จังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจับพิกัด GPS และใช้แผนที่ ดาวเทียมในการตรวจสอบพิกัด โดยเน้นการตรวจสอบพื้นที่ปลูกยางพารา ในพื้นที่ ภ.บ.ท.5,6 และ 11 ทุกแปลงและให้กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งข้อมูลให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเพื่อตรวจสอบกับแผนที่ดาวเทียมของ GISTDA

                        
รูป กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ สกย.และเกษตรอำเภอหารือเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการจับพิกัดแปลงยาง
เพื่อให้เป็นไปในแนวทิศทางเดียวกัน

ที่ประชุมมีข้อสรุปเบื้องต้น โดยกรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลเกษตรกร (เฉพาะที่มีเอกสารสิทธิ์เป็น ภ.บ.ท.5,6 และ 11) ให้ สกย. เพื่อให้ สกย.ส่งให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จากนั้น สกย.พิมพ์แบบตรวจสอบการจัดพิกัดแปลงของเกษตรกรชาวสวนยาง โครงการชดเชยรายได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์เป็น ภ.บ.ท.5, 6 และ 11 (ระดับตำบล) ไปตรวจจับพิกัดในพื้นที่ การจับพิกัดให้ดำเนินการในรูปคณะ ทำงานตรวจสอบสิทธิ์โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับตำบล จากนั้นคณะทำงานฯนำพิกัดที่เก็บได้ส่งให้ สกย. โดย สกย. นำข้อมูลบันทึกเข้าระบบงานสารสนเทศของ สกย. แล้วส่งข้อมูลของเกษตรกรที่มีค่าพิกัดให้กับทางกรมส่งเสริมการเกษตร จากนั้นกรม ส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลที่มีการจับพิกัดเรียบร้อยแล้วให้ GISTDA และกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบสิทธิ์ต่อไป

หลังจากได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการจับพิกัดแปลงยาง เจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่ ม.6 ต.มาบไพ อ.ขลุง โดย "นายสุเทพ สินชัย" เกษตร อำเภอขลุง ชี้แจงและทำความเข้าใจกับเกษตรกรเจ้าของแปลงตัวอย่าง 5 ราย ณ บ้านกำนัน ต.มาบไพเพื่อทดลองจับพิกัดในพื้นที่ โดยจับ พิกัดกลางแปลงยางพร้อมสอบถามรายละเอียดข้อมูลเกษตรกร และถ่ายรูป

                        
                        
รูป เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ สกย. และ GISTDA ลงพื้นที่เพื่อทดลองจับพิกัดแปลงยางตัวอย่าง
ของเกษตรกร ต.มาบไพ อ.ขลุง

ช่วงบ่าย การนำข้อมูลจากเครื่อง GPS จาก 3 หน่วยงานได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร สกย. และ GISTDA ที่ทดลองจับพิกัดในช่วง เช้าเข้าสู่ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อนำมาตรวจสอบกับภาพดาวเทียม พร้อมเปิดชั้นข้อมูลป่าไม้ซ้อนกับภาพ ดาวเทียมเพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในเขตป่าไม้หรือไม่

                        
                        
รูป การนำข้อมูลพิกัดแปลงจาก 3 หน่วยงานเข้าสู่ระบบเพื่อซ้อนกับภาพดาวเทียมในระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)