ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร


ข่าวสารและกิจกรรม
GISTDA ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลด้านการเกษตรของจังหวัดฯ
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560

ได้มีการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้านการเกษตรของจังหวัดฯ ฐานข้อมูลสนับสนุนการวางแผน และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ โดยมีบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเข้าร่วม เป็นการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรในการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด จำนวน 38 คน

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ช่วงเช้า "คุณ พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล " เจ้าหน้าที่จาก สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวเปิดงาน “การฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่”

                        
รูป วิทยากรแนะนำหน่วยงานและบรรยายบทบาทของ GISTDA ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการภาคการเกษตร

และจากนั้นเป็นการแนะนำหน่วยงานและบรรยายบทบาทของ GISTDA ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการภาคการเกษตร พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ หลักการพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
หลักการพื้นฐานการสำรวจจากระยะไกล

                        
รูป ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม QGIS และการใช้ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)

ช่วงบ่าย เป็นการแนะนำโปรแกรม QGIS และเริ่มให้ผู้อบรมฝึกปฏิบัติการการใช้โปรแกรมเบื้องต้น

                        
รูป ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม QGIS และการใช้ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

ช่วงเช้า ทางวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การอ่านแผนที่ระบบพิกัด และหลักการพื้นฐานระบบหาพิกัดตำแหน่งจากดาวเทียม GNSS

                        
รูป ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม QGIS และการใช้ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)

ช่วงบ่าย เป็นการฝึกปฏิบัติการการใช้โปรแกรม QGIS ในส่วนของการปรับแต่ง และออกแบบฐานข้อมูล

                        
รูป วิทยากรฝึกปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม QGIS

เสร็จสิ้นสำหรับการอบรมตลอด 2 วันที่ผ่านมา ทาง GISTDA และผู้ร่วมอบรมก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำระบบภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาการเกษตรของจังหวัดฯ ฐานข้อมูลสนับสนุนการวางแผน และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น