ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร


ข่าวสารและกิจกรรม
GISTDA ร่วมกับบริษัทเบทาโกร จำกัด จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูล แปลงที่ดินพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ด้วยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร(GISAgro)
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน

GISTDA ร่วมกับ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคมเครือบริษัทเบทาโกร จำกัด จังหวัด น่าน จัดอบรมให้บุคลากรสำนักงานเกษตรตำบลไชยสถาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดิน และเชื่อมโดยข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ด้วยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร(GISAgro) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 25 คน

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

เจ้าหน้าที่จาก GISTDA ได้บรรยายถึงความสำคัญของระบบภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการภาคการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการด้านการเกษตร เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรของประเทศทั้งในปัจจุบัน และอนาคต จากนั้นวิทยากรได้บรรยายหัวข้อ ความสำคัญของระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูลการจัดทำข้อมูล และฟังก์ชันต่างๆการใช้งานของระบบ GISagro เช่น ส่วนประกอบของระบบ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การวาด ลบและแก้ไขแปลงเพาะปลูก และข้อมูลชั้นประกอบพืชอื่นๆเป็นต้น

                        

จากนั้นวิทยากรแนะนำหน่วยงานและบรรยายบทบาทของ GISTDA ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการ ภาคการเกษตร พร้อมทั้งวิทยากรให้คำแนะนำการใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) โดยอธิบายการ วาดแปลงเพาะปลูก การกรอกข้อมูลรายละเอียดแปลงและข้อมูลเกษตรกร

                        
                        

วันที่ 22 ธันวาคม 2559

เจ้าหน้าที่จาก GISTDA และเจ้าหน้าที่สำนักกิจกรรมฯเครือเบทาโกร ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลแปลงเกษตร ในบริเวณ ศาลาหมู่บ้าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทั้งนี้ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแปลงเข้าสู่ระบบGISagro ได้สำเร็จ มากกว่า 200 แปลง