ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร


ข่าวสารและกิจกรรม
GISTDA ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศวภ.2) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจ
และจัดทำแผนที่ปลูกยางพารารายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหายางพาราตามนโยบายภาครัฐ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558
ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

GISTDA ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศวภ.2) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจและจัดทำแผนที่ปลูกยางพารา รายแปลงด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายางพาราตามนโยบายภาครัฐ ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย นครพนม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน รายละเอียดการฝึกอบรม ดังนี้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ช่วงเช้า รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม "นายธวัช ศิริวัธนนุกุล" เป็นประธานกล่าวเปิดงานการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริการภูมิ สารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อการจัดทำจัดทำแผนที่ปลูกยางพารารายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

                        
รูป นายธวัช ศิริวัธนนุกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงานการฝึกอบรม
การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)

จากนั้นวิทยากรแนะนำหน่วยงานและบรรยายบทบาทของ GISTDA ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการ ภาคการเกษตร พร้อมทั้งวิทยากรให้คำแนะนำการใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) โดยอธิบายการวาดแปลงเพาะปลูก การ กรอกข้อมูลรายละเอียดแปลงและข้อมูลเกษตรกร

                        
รูป วิทยากรจาก GISTDA ให้คำแนะนำการใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)

ช่วงบ่าย วิทยากรให้คำแนะนำพร้อมอธิบายหลักการใช้งานเครื่องและระบบ GPS ก่อนการลงสำรวจภาคสนามจริงในวันถัดไป

                        
                        
รูป วิทยากรจาก GISTDA ให้คำแนะนำพร้อมอธิบายหลักการใช้งานเครื่องและระบบ GPS

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

วิทยากรจาก GISTDA รวมถึงเจ้าหน้าที่นำผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่อง GPS ลงภาคสนาม ณ แปลงปลูกยางพาราของ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บข้อมูลแปลงยางพาราในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

                        
                        
รูป วิทยากรจาก GISTDA รวมถึงเจ้าหน้าที่นำผู้ร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่อง GPS ลงภาคสนาม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

วิทยากรจาก GISTDA อธิบายขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลที่ได้จาการเก็บข้อมูลยางพาราในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เข้าสู่ระบบ บริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร GISagro

                        
รูป วิทยากรจาก GISTDA อธิบายขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร GISagro