ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร


ข่าวสารและกิจกรรม
GISTDA ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศวภ.2) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน
ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อการจัดทำแผนที่พื้นที่ปลูกยางพารา”
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายางพาราตามนโยบายภาครัฐ วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GISTDA ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศวภ.2) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศ เพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อการจัดทำแผนที่พื้นที่ปลูกยางพารา” เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายางพาราตามนโยบายภาครัฐ ณ ศูนย์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมอบรมด้วย ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดอุดรธานี สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จังหวัดอุดรธานี และศูนย์ภูมิภาค เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน รายละเอียดการฝึกอบรม ดังนี้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ช่วงเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี "นายนพวัชร สิงห์ศักดา" เป็นประธานกล่าวเปิดงานการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริการภูมิ สารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อการจัดทำจัดทำแผนที่ปลูกยางพารารายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

                        
รูป นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงานการฝึกอบรม
การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)

จากนั้นวิทยากรแนะนำหน่วยงานและบรรยายบทบาทของ GISTDA ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการ ภาคการเกษตร พร้อมทั้งวิทยากรให้คำแนะนำการใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) โดยอธิบายการ วาดแปลงเพาะปลูก การกรอกข้อมูลรายละเอียดแปลงและข้อมูลเกษตรกร

                        
รูป วิทยากรจาก GISTDA ให้คำแนะนำการใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)

ช่วงบ่าย วิทยากรให้คำแนะนำพร้อมอธิบายหลักการใช้งานเครื่องและระบบ GPS ก่อนการลงสำรวจภาคสนามจริงในวันถัดไป และได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติการการวาดแปลงเพาะปลูก การกรอกข้อมูลรายละเอียดแปลงเพาะปลูกและข้อมูลเกษตรกรบนระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)

                        
รูป ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ฝึกปฎิบัติการใช้งานเครื่องและระบบ GPS และการวาดแปลงเพาะปลูก การกรอกข้อมูลรายละเอียดแปลง
และข้อมูลเกษตรกรบนระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

วิทยากรจาก GISTDA รวมถึงเจ้าหน้าที่นำผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่อง GPS ลงภาคสนาม ณ แปลงปลูกยางพาราของ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บข้อมูลแปลงยางพาราในพื้นที่ ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

                        
รูป ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่อง GPS ลงภาคสนาม ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

วิทยากรจาก GISTDA อธิบายถึงขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล GPS ที่ได้จาการเก็บข้อมูลยางพาราในพื้นที่ ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เข้าสู่ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร GISagro

                        
รูป ผู้เข้าร่วมอบรมนำเข้าข้อมูลสู่ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร GISagro