ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร

พัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อการให้บริการระบบอย่างครบวงจร
การให้บริการและสนับสนุน
แผนที่แปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

จัดทำแผนที่แปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS (ไทยโชต) และภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง และให้บริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สู่เจ้าหน้าที่เกษตรและเกษตรกร เพื่อให้สามารถปรับปรุงข้อมูลและประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจอย่างมีประสีทธิภาพ

สำมะโนแปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจรายแปลง

ดำเนินการโดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเกษตรและเกษตรกรในพื้นที่ ในการสำรวจและจำแนกพืชเศรษฐกิจ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลแปลงเพาะปลูกฯ กับข้อมูลเกษตรกร เพื่อใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตของพืช การป้องกันภัยจากโรคระบาด และการวางแผนการบริหารจัดการการเกษตรสู่เกษตรกรและชุมชน

โครงการนำร่องและสนับสนุน

ด้วยโครงการนำร่องและการทำงานกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพื่อการทดสอบวิธีการใช้ข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติงานและการพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร